ДЕКЛАРАЦІЯ про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік Недзельського Володимира Йосиповича

Декларації

Додаток до Закону України

“Про засади запобігання і

протидії корупції”

                                                                                                 від 7 квітня 2011 року
№ 3206
-VІ    

ДЕКЛАРАЦІЯ

 про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

за 2013 рік

Розділ І. Загальні відомості
1. Недзельський Володимир Йосипович
(прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія та номер паспорта громадянина України декларанта)
2. Місце проживання: 80716. Золочівський р-н, с.Єлиховичі
 
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, корпусу, квартири декларанта)
3. Посада: голова районної ради
4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище, ініціали, дата народження Реєстраційний номер облікової картки платника податків/ серія  та номер паспорта громадянина України
дружина Недзельська М.С., 1968р.  
дочка Недзельська А.В., 2001р.  
син Недзельський М.В., 2003р.  
Розділ ІІ. Відомості про доходи
А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні
  Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
  декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.: 119891 43664
6. заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8) 117459 43664
7. дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту
  (назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна 2432
інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

 

Розділ ІІІ. Відомості про нерухоме майно
А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта,                 та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним
Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа                     (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання               у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки Україна, Львівська обл., Золочівський р-н, с. Єлиховичі 57023    
24. Житлові будинки Україна, Львівська обл., Золочівський р-н, с. Єлиховичі 77    
       
25. Квартири      
26. Садовий (дачний) будинок      
27. Гаражі Україна, Львівська обл., Золочівський р-н, с. Єлиховичі 28,3    
     
28. Інше нерухоме майно Україна, Львівська обл., Золочівський р-н, с. Єлиховичі 68,2    
       

 

Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування                           членів сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м)
29. Земельні ділянки  
30. Житлові будинки  
31. Квартири  
32. Садовий (дачний) будинок  
33. Гаражі  
34. Інше нерухоме майно  


Розділ ІV. Відомості про транспортні засоби
А. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на їх придбання (користування)
Перелік                    транспортних засобів Марка/модель                                                   (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання               у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові ВАЗ-21063 1985  
1300 см3      
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)      
37. Водні засоби      
38. Повітряні судна      
39. Інші засоби Мотоцикл КМЗ-11 «Дніпро»-11» 700 см3    
       

 

Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель                                                                                           (об’єм циліндрів двигуна, куб. см,                                                   потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску
40. Автомобілі легкові  
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)  
42. Водні засоби  
43. Повітряні судна  
44. Інші засоби  

 

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи
А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності                           декларанта, та витрати декларанта на придбання таких активів (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.: 5214
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності                                     членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації
   

 

Розділ VІ. Відомості про фінансові зобов’язання
А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна 3900
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
   
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
   

Засвідчую правильність зазначених у цій Декларації відомостей

24 березня 20 14 р.
(підпис)