ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ХХХ сесії VІІ скликання

Проекти рішень VІІ скликання

ПРОЕКТ

ХХХ сесія VІІ скликання
PІШЕННЯ №
від 6 вересня 2018 року

Про затвердження Положення про конкурс на посаду
керівника комунального закладу загальної середньої освіти

Відповідно до статті 26 Закону України «Про загальну середню освіту», Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 28.03.2018 №291, взявши до уваги пропозиції постійних комісій та президії районної ради, керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про порядок проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Золочівської районної ради Львівської області згідно з додатком.
2. Відділу освіти райдержадміністрації (В.Бартошик) розробити та подати районній раді в термін до ___ перелік питань для перевірки знання законодавства та зразки ситуаційного завдання, що вказані у Положенні пункту 1 цього рішення.
3. Дане рішення вступає в силу з дня опублікування його на офіційному веб-сайті районної ради.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, національного відродження, духовності, молоді, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення (Б.Кальмук).

Голова районної ради Олег Банах

Додаток
до рішення ХХХ сесії районної ради
від 06.09.2018 №

Положення
про порядок проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти
Золочівської районної ради Львівської області

1. Це Положення визначає загальні засади проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Золочівської районної ради Львівської області (далі – заклад).
2. Конкурс складається з таких етапів:
1) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;
2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;
3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;
4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;
5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;
6) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;
7) проведення конкурсного відбору;
8) визначення переможця конкурсу;
9) оприлюднення результатів конкурсу.
3. Рішення про проведення конкурсу приймає засновник комунального закладу загальної середньої освіти (далі – засновник):
– одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу загальної середньої освіти;
– не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору (контракту), укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти;
– упродовж десяти робочих днів з дня дострокового припинення (прийняття рішення про дострокове припинення) договору, укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.
4. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на веб-сайті засновника наступного робочого дня з дня прийняття рішення про проведення конкурсу та має містити:
– найменування і місцезнаходження закладу;
– найменування посади та умови оплати праці;
– кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту»;
– вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі;
– дату та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість;
– прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі.
5. Для проведення конкурсу засновник затверджує персональний склад конкурсної комісії з рівною кількістю представників кожної із сторін, визначених Законом України «Про загальну середню освіту».
До складу комісії входять представники засновника, трудового колективу, громадського об’єднання батьків учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти та громадського об’єднання керівників закладів загальної середньої освіти відповідної адміністративно-територіальної одиниці (за наявності). До участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу можуть залучатися представники громадських об’єднань та експерти у сфері загальної середньої освіти.
До складу конкурсної комісії не може бути включена особа, визнана в установленому законом порядку недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена, особа, яка має судимість, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, є близькою особою учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлікт інтересів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».
До участі в роботі конкурсної комісії винятково з правом дорадчого голосу можуть залучатися представники загальних зборів трудового колективу та/або батьківського самоврядування закладу загальної середньої освіти, на посаду керівника якого оголошено конкурс, громадського об’єднання керівників закладів освіти, первинної профспілкової організації тощо.
Члени конкурсної комісії зобов’язані:
брати участь у роботі конкурсної комісії та голосувати з питань порядку денного;
заявляти самовідвід за умови настання підстав, передбачених цим Положенням, що унеможливлюють його участь у складу конкурсної комісії.
Загальна чисельність членів конкурсної комісії становить від 4 до 16 осіб.
Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.
Рішення конкурсної комісії оформлюються протоколами, які підписуються усіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюються на веб-сайті засновника впродовж одного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.
Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості. Не допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу, зокрема з боку засновника, його представників.
6. Для участі у конкурсі претенденти подають такі документи:
– заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
– автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
– копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
– копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
– копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;
– довідку про відсутність судимості;
– мотиваційний лист, складений у довільній формі;
– програма розвитку та/або перспективний план.
Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.
Визначені у цьому пункті документи подають особисто до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк, який не може становити менше 20-ти та більше 30-ти календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору.
Засновник призначає секретаря конкурсної комісії, який бере участь у засіданнях комісії без права голосу. Секретар веде і зберігає протоколи засідань конкурсної комісії, які підписують усі члени конкурсної комісії.
До участі у конкурсі не можуть бути допущені особи, які:
– не можуть обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту;
– подали не всі документи, визначені цим Законом, для участі в конкурсі;
– подали документи після завершення строку їх подання.
7. Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:
– перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;
– приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;
– оприлюднює на веб-сайті засновника перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі (далі – кандидати).
8. Засновник може доручити відповідному органу управління освітою організувати та забезпечити ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.
9. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:
– перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р;
– перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;
– публічної та відкритої презентації державною мовою програми розвитку закладу (перспективного плану) загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.
10. Конкурсний відбір полягає в:
– поданні претендентом документів, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам;
– поданні претендентом мотиваційного листа і програми розвитку закладу (перспективного плану) на 2 (два) та/або 6 (шість) років і проведенні ним відкритої публічної презентації;
– вивченні конкурсною комісією поданих документів, мотиваційного листа, програм розвитку закладу (перспективного плану) на 2 (два) та/або 6 (шість) років;
– заслуховуванні конкурсною комісією публічних презентацій претендентів;
– проведенні співбесід з претендентами на посаду керівника закладу.
10. Претендент має право:
– відкликати свою заяву та документи до кінцевого строку їх прийняття, письмово повідомивши про це комісію;
– зняти з розгляду конкурсної комісії свою кандидатуру, письмово повідомивши про це комісію.
11. Конкурсний відбір проводиться за наявності не менше як двох претендентів на одну вакантну посаду.
12. За наявності лише одного претендента на вакантну посаду конкурс не проводиться. Конкурсна комісія може прийняти рішення щодо рекомендації такого претендента на посаду керівника закладу в разі подання ним повного пакета документів і відповідності умовам конкурсу або рішення про проведення повторної конкурсної процедури за умовами цього Положення.
13. При проведенні конкурсного відбору конкурсна комісія розглядає документи, подані кандидатами на посаду керівника закладу, на предмет їх відповідності кваліфікаційним вимогам та умовам конкурсу.
Особи, документи яких не відповідають зазначеним вимогам, за рішенням конкурсної комісії до конкурсного відбору не допускаються.
14. При проведенні конкурсного відбору враховуються особливості роботи, установлені чинним законодавством для окремих типових категорій закладів.
15. Конкурсна комісія впродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору приймає рішення про визначення переможця конкурсу шляхом голосування та рекомендує його для призначення керівником закладу сесії районної ради.
16. Результати конкурсного відбору оприлюднюються в місцевих друкованих засобах масової інформації та на офіційних веб-сайтах засновника і навчального закладу (у разі наявності такого веб-сайту) чи в інший визначений спосіб.
17. У разі відмови переможця конкурсу від зайняття вакантної посади керівника закладу проводиться повторна конкурсна процедура згідно з умовами цього Положення.
18. Кожен претендент може подати обґрунтовані заперечення результатів конкурсного відбору не пізніше ніж через 2 (два) робочі дні з дати отримання результатів.
19. Конкурсний відбір визнається таким, що не відбувся, у разі, коли:
– відсутні заяви про участь у конкурсі;
– до участі в конкурсі не допущено жодного кандидата;
– жодного з кандидатів не визначено переможцем конкурсу.
Підставою для визнання конкурсного відбору таким, що не відбувся, є рішення конкурсної комісії.
Якщо конкурсний відбір не відбувся, проводиться повторний конкурсний відбір відповідно до цього Положення.
20. Конкурсні документи претендентів зберігаються в засновника впродовж установленого законодавством строку.
21. Засновник зобов’язаний забезпечити відеофіксацію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на своєму веб-сайті відеозапису.
22. Після визначення переможця конкурсу засновник на сесії районної ради призначає керівника комунального закладу загальної середньої освіти
та доручає голові районної ради укласти строковий трудовий договір (контракт) із керівником закладу терміном на 6 років. З особою, яка призначається вперше на посаду керівника закладу, – строком на 2 (два) роки, з можливістю подальшої пролонгації строкового трудового договору (контракту) за згодою сторін на строк до 6 (шести) років.
23. Контракт визначає основні вимоги до діяльності закладу, виконання яких є обов’язковим для керівника закладу, та інші умови.
24. Обов’язковими умовами контракту з керівником закладу є:
– програма розвитку закладу (перспективний план) на 2 (два) та 6 (шість) років, яка розглядалася на засіданні конкурсної комісії;
– умови оплати праці керівника закладу;
– критерії оцінки праці керівника закладу;
– особливості порядку здійснення контролю за діяльністю закладу;
– заходи відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов контракту;
– особливі підстави для дострокового розірвання контракту та відповідні наслідки для його сторін.