ПОЛОЖЕННЯ про постійні комісії Золочівської районної ради Львівської області

Положення

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Постійні комісії ради є органами Золочівської районної ради Львівської області, відповідальними перед нею і їй підзвітними.
Постійні комісії ради обираються з числа депутатів Золочівської районної ради для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.
Депутат районної ради може бути обраним тільки до однієї постійної комісії.
Постійні комісії утворюються і обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Голова та члени постійних комісій обираються радою за пропозиціями голови районної ради. Заступники голів і секретарі комісій обираються на засіданні постійних комісій. Питання структури комісій вирішуються відповідною комісією.
Всі члени комісій користуються рівними правами.
До складу постійних комісій не можуть бути обраними голова районної ради та заступник голови ради.
Функціональна спрямованість постійних комісій ради визначена рішенням Золочівської районної ради від 10.12.2020 №10 «Про утворення постійних комісій».
Протягом строку своїх повноважень районна рада може утворювати нові постійні комісії ради, ліквідовувати і організовувати раніше утворені комісії, вносити зміни до складу комісій.

2. ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

Постійні комісії Золочівської районної ради
1) беруть участь у розробці заходів щодо реалізації доручень виборців сприяють їх виконанню, здійснюють контроль за їх виконанням.
2) попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою, готують висновки з цих питань.
Крім того, постійні комісії Золочівської районної ради:
за дорученням ради або за власною ініціативою:
– попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, районного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, охорони навколишнього природного середовища, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
За дорученням ради, голови, заступника голови районної ради, або за власною ініціативою:
– вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, місцевої державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради; здійснюють контроль за виконанням рішень ради,
– розглядають пропозиції, заяви та скарги громадян. Робота із заявами і скаргами громадян проводиться у відповідності із Законом України «Про звернення громадян», а також Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».
Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання та в порядку визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.
Висновки та рішення постійних комісій ради мають рекомендаційний характер.
Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами виконавчої влади району, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними термін.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії.
Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу із реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості виконувати ним свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.
Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності, але не рідше одного разу в квартал і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.
За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії ради готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. За рішенням комісії може вестись онлайн-трансляція засідання комісій.
Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.
Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови районної ради можуть розглядатися комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.
Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.

Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначається Регламентом Золочівської районної ради, положенням про постійні комісії, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з урахуванням вимог Закону України «Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності» щодо реалізації повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями районної ради.
Голова, заступник голови, секретар та члени постійних комісій працюють на громадських засадах.
Відповідальність за своєчасний, повний і об’єктивний розгляд звернень громадян, прийняття по них рішень та повідомлення громадян про результати розгляду покладається на голів постійних комісій.