РЕЗОЛЮЦІЯ Міжнародної науково-практичної конференції «Збалансований розвиток громад-основа формування Державної стратегії регіонального розвитку до 2020 року»

Новини

Учасники Міжнародної науково-практичної конференції, заслухавши та обговоривши питання збалансованого розвитку громад як основи формування Державної стратегії регіонального розвитку до 2020 року, відзначають наступне.
Сучасний стан розвитку України потребує нової державної політики регіонального розвитку в контексті реформування регіонального врядування, створення сприятливих умов для ефективного розвитку територій.
Залишаються неврегульованими питання чіткого розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади, що призводить до дублювання їх функцій. Не здійснюється у достатньому обсязі фінансування делегованих державою повноважень. Діяльність самоврядних органів обмежена недостатніми матеріальними та фінансовими ресурсами, зберігається тенденція до їх концентрації на центральному рівні управління. Органи місцевого самоврядування позбавлені можливості розпоряджатися коштами територіальних громад, що знаходяться у Державному казначействі. Крім цього, значно обмежені повноваження у сфері регулювання питань землекористування, містобудівної діяльності та архітектурно-будівельного контролю, реєстрації речових прав на нерухоме майно, не врегульовані питання комунальної власності.
Вважаємо, що одним із шляхів вирішення завдань збалансованого соціально-економічного розвитку територіальних громад є їх стратегічне планування і врахування проблем сіл, селищ, міст у регіональних стратегічних програмах та у Державній стратегії регіонального розвитку до 2020 року. Цьому сприятиме і реалізація проекту Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, який широко обговорюється сьогодні в державі та який учасники Конференції підтримують в цілому.
Для забезпечення життєдіяльності територіальних громад та належних умов функціонування органів місцевого самоврядування, учасники Конференції пропонують звернутися до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України з пропозиціями:
– прискорити прийняття Указу Президента України «Про Концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні»;

– прийняти базові закони: «Про місцеве самоврядування в Україні (нова редакція)», «Про територіальні громади», «Про комунальну власність»;
– внести зміни до Бюджетного та Податкового кодексів України в частині бюджетної децентралізації та збільшення переліку місцевих податків і зборів, які спрямовуються на розвиток та потреби територіальних громад, до Земельного кодексу України в частині розмежування земель державної та комунальної власності і поширенні юрисдикції органів місцевого самоврядування на землі за межами населених пунктів;
– передбачати у Державному бюджеті на поточні роки обов’язкове фінансування делегованих органам місцевого самоврядування повноважень у повному обсязі.
Враховуючи позитивний досвід стратегічного планування територій Вінницької області та усвідомлюючи, що для належного забезпечення збалансованого розвитку територіальних громад необхідна партнерська взаємодія місцевих органів влади, громадськості, вітчизняних та міжнародних фондів, грантових організацій, учасники Конференції рекомендують:
– завершити прийняття стратегій розвитку територіальних громад до 1 липня поточного року та здійснювати їх постійний моніторинг. У разі необхідності вносити до них зміни та доповнення, з метою узагальнення порушених проблем та їх врахування під час прийняття регіональних та Державної стратегії регіонального розвитку до 2020 року;
– забезпечувати якнайширшу реалізацію права членів територіальних громад на участь у справах врядування на місцевому та регіональному рівнях, у процесі розробки та прийняття важливих управлінських рішень, зокрема з питань стратегічного планування;
– підтримувати громадську активність, соціальне партнерство та залучати ресурси різних фондів для забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку територій.
Переконані, що реалізація місцевих та Державної стратегії регіонального розвитку до 2020 року стане запорукою розвитку самодостатніх територіальних громад та успішного реформування системи регіонального управління та місцевого самоврядування в Україні.
Із матеріалів Асоціації місцевих рад «Ради Львівщини»