Витяг із Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”

Новини
Стаття 46. Сесія ради

1. Сільська,  селищна,  міська,  районна у місті (у  разі  її створення), районна,  обласна  рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних  засідань  ради,  а  також  засідань постійних комісій ради.

2. Перша сесія новообраної сільської, селищної, міської  ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як  через  два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості,  яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до статті 45  цього  Закону.  Перше  пленарне  засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії,  який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів  відповідно  сільського,  селищного,  міського  голови.  З моменту  визнання  повноважень  депутатів ради нового скликання та новообраного сільського,  селищного, міського голови відповідно до статті 42 цього Закону головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.

У разі  якщо  на  час  проведення  першої  сесії  відповідний сільський,  селищний,  міський голова не обраний,  про що на сесії ради інформує голова територіальної виборчої комісії,  рада обирає тимчасову  президію  з  числа  депутатів  ради в кількості трьох – п’яти осіб.  Члени  тимчасової  президії  почергово  головують  на пленарних  засіданнях  ради  до  обрання  секретаря  ради.  З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради. { Частина друга статті 46 в редакції Закону N 812-V ( 812-16 ) від 22.03.2007 }

3. Першу  сесію  новообраної  районної  у  місті,   районної, обласної  ради скликає відповідна територіальна виборча комісія не пізніш як через два тижні після реєстрації  новообраних  депутатів ради   у  кількості,  яка  забезпечує  повноважність  складу  ради відповідно до статті 45 цього  Закону.  Перше  пленарне  засідання першої  сесії  відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії,  який інформує раду про  підсумки  виборів  депутатів.  З моменту  визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради  в  кількості  не більше  п’яти  осіб  – представників партій (блоків),  які набрали найбільшу кількість голосів на виборах.  Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради.  З часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради відповідно  до  вимог  цього  Закону та регламенту ради. { Частина третя  статті  46  в  редакції  Закону  N  812-V  (  812-16  ) від 22.03.2007 }

4. Наступні  сесії  ради  скликаються:  сільської,  селищної, міської –  відповідно  сільським,   селищним,   міським   головою; районної у місті, районної, обласної – головою відповідної ради.

5.  Сесія  ради скликається в міру необхідності, але не менше одного  разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок – не  рідше  ніж  один  раз  на місяць. ( Частина п’ята статті 46 із змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 2806-IV ( 2806-15 ) від 06.09.2005 )

6. У  разі  немотивованої  відмови   сільського,   селищного,міського голови,  голови районної у місті, районної, обласної ради або неможливості  його  скликати  сесію  ради  сесія  скликається: сільської,   селищної,   міської   ради  –  секретарем  сільської, селищної,  міської ради; районної у місті, районної, обласної ради – відповідно заступником голови районної у місті, районної ради чи першим  заступником,  заступником  голови  обласної  ради. { Абзац перший  частини  шостої  статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом N 806-VI ( 806-17 ) від 25.12.2008 }

У цих випадках сесія скликається:
1)  якщо  сесія  не  скликається сільським, селищним, міським головою (головою районної у  місті,  районної,  обласної  ради)  у строки, передбачені цим Законом;
2) якщо сільський,  селищний, міський голова (голова районної у місті,  районної,  обласної ради) без поважних причин не скликав сесію  у  двотижневий  строк  після  настання  умов,  передбачених частиною сьомою цієї статті.
{Пункти  1-3  частини  шостої  статті 46 замінено пунктами 1 і 2 згідно із Законом N 520-VI (520-17) від 18.09.2008 }

7. Сесія сільської,  селищної, міської, районної у місті ради повинна бути також скликана  за  пропозицією  не  менш  як  однієї третини   депутатів   від   загального  складу  відповідної  ради, виконавчого комітету  сільської,  селищної,  міської,  районної  у місті ради, а сесія районної, обласної ради – також за пропозицією не  менш  як  однієї  третини  депутатів  від  загального   складу відповідної   ради   або  голови  відповідної  місцевої  державної
адміністрації.

8. У разі якщо посадові особи, зазначені у частинах четвертій та шостій цієї статті,  у двотижневий строк не скликають сесію  на вимогу  суб’єктів,  зазначених у частині сьомій цієї статті, або у разі  якщо  такі  посади  є  вакантними  сесія  може бути скликана депутатами  відповідної  ради,  які  становлять  не  менш  як одну третину складу ради, або постійною комісією ради. { Частина восьма статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом N 520-VI ( 520-17 ) від 18.09.2008 }

9.  Рішення  про  скликання  сесії  ради відповідно до частин четвертої,  шостої  та  восьмої  цієї  статті доводиться до відома депутатів  і  населення  не  пізніш  як  за  10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу  скликання,  місця  проведення  та питань, які передбачається внести на розгляд ради.{  Частина  дев’ята  статті  46  із  змінами,  внесеними згідно із Законом N 520-VI ( 520-17 ) від 18.09.2008 }

10. Сесію сільської,  селищної, міської ради відкриває і веде відповідно сільський,  селищний,  міський голова,  а  у  випадках, передбачених частиною шостою цієї статті,  – секретар ради;  сесію районної  у  місті,  районної,  обласної  ради  –  голова ради або відповідно  заступник  голови  районної  у місті, районної ради чи перший  заступник,  заступник  голови  обласної  ради.  У випадку, передбаченому  частиною  восьмою  цієї  статті, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з  депутатів,  що  входить до її складу, а веде за рішенням ради – один з депутатів цієї ради.
{ Частина десята статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом N 806-VI ( 806-17 ) від 25.12.2008 }

11.  Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере  участь більше половини депутатів від загального складу ради.
{  Частина  одинадцята  статті  46 із змінами, внесеними згідно із Законом N 812-V ( 812-16 ) від 22.03.2007 }

12. Пропозиції  щодо  питань на розгляд ради можуть вноситися сільським,  селищним,  міським  головою,   постійними   комісіями, депутатами,  виконавчим комітетом ради, головою місцевої державної адміністрації, головою районної, обласної ради, загальними зборами громадян.  Пропозиції  щодо  прийняття  рішень,  які відповідно до закону  є  регуляторними  актами,  вносяться  з  урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” ( 1160-15 ).{  Частина  дванадцята  статті  46 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010 }

13. Не  пізніш  як  на  другій сесії затверджується регламент роботи відповідної ради,  а також положення про  постійні  комісії ради.

14.  Порядок  проведення  першої  сесії ради, порядок обрання голови  та  заступника  (заступників)  голови  районної  у  місті, районної,  обласної  ради,  секретаря сільської, селищної, міської ради,  скликання  чергової та позачергової сесії ради, призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії  та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії визначаються  регламентом  ради з урахуванням вимог Закону України “Про  засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”  (  1160-15  ). До прийняття регламенту ради чергового скликання  застосовується  регламент  ради, що діяв у попередньому скликанні.  {  Частина  чотирнадцята  статті  46 в редакції Закону N 812-V ( 812-16 ) від 22.03.2007, із змінами, внесеними згідно із Законом N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010 }

15. Протоколи  сесій  сільської,  селищної,   міської   ради, прийняті  нею  рішення  підписуються особисто сільським, селищним, міським  головою,  районної  у  місті,  районної,  обласної ради – головою  відповідної  ради,  у  разі  їх  відсутності – відповідно секретарем   сільської,   селищної,   міської   ради,   відповідно заступником  голови  районної  у  місті,  районної  ради чи першим заступником,  заступником  голови  обласної  ради,  а  у  випадку, передбаченому частинами сьомою та восьмою цієї статті, – депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.{  Частина  п’ятнадцята  статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом  N  520-VI  ( 520-17 ) від 18.09.2008, N 806-VI ( 806-17 ) від 25.12.2008 }

16. Сесії  ради проводяться гласно.  У разі необхідності рада може  прийняти  рішення  про   проведення   закритого   пленарного засідання.